Glosar

Nesreća: slučajni događaj koji bi mogao dovesti do ozljede ili materijalne štete.

Razdvajanje zraka: razdvajanje plinova sadržanih u zraku procesom destilacije, koje daje tekuće i plinovite proizvode.

Revizija: Sistematičan, neovisan i dokumentiran postupak koji objektivno vrjednuje razinu do koje su zadovoljeni referentni rukovodstveni kriteriji.

BS OHSAS 18001: međunarodni standard koji je izdao Britanski institut za standarde koji postavlja zahtjeve upravljačkom sustavu zdravstva i sigurnosti. On dozvoljava organizacijama da budu svjesne i da drže pod kontrolom rizike koji proizlaze iz rada u normalnim i izvanrednim uvjetima te da poboljšaju sigurnosna dostignuća.

Dewar posuda: kontejner s izoliranom vakuumskom komorom za visoko ohlađene kriogene plinove, opremljen instrumentima za presretanje, mjernim i sigurnosnim instrumentima.

Kondicioniranje: proizvodni postupak koji se sastoji od preuzimanja plina iz sekundarnog spremnika, njegovog komprimiranja u plinovito ili tekuće stanje te premještanja u pokretni kontejner. Prilagodba također uključuje slijed postupaka koji se vrše na kontejnerima odakle oni dolaze u centar za spremanje punih kontejnera, spremnih za dostavu.

Paleta za boce: čelična struktura koja sadrži određeni broj cilindara, uobičajeno 8 ili 16, položenih vertikalno kako bi se olakšalo njihovim rukovanjem pomoću normalnog viličara.

Baterija boca: set međusobno povezanih cilindara koje podržava metalna struktura. Ispusti cilindara vode do jednog razdjelnika.

Boca : kontejner od čelika ili lake legure za komprimirane, ukapljene ili otopljene plinove.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Shema ekološkog menadžmenta i revizije): Uredba 761/2001 Europske zajednice. Voljni instrument za implementaciju politike zaštite okoliša u Zajednici s ciljem trajnog poboljšanja izvedbe zaštite okoliša od strane tvrtki i poslovanja koji ju usvajaju.

Sigurnost hrane: pojam koji podrazumijeva da hrana ne smije štetiti potrošačima ako ju se priprema u skladu s njezinom predviđenom uporabom.

Indeks frekvencije: omjer između broja nesreća i odrađenih sati pomnoženih s jednim milijunom. Mjeri frekvenciju događanja nesreća.

Global Reporting Initiative (GRI – Globalna izvještavalačka inicijativa): mreža više dioničara koja je uspostavljena 1997., a sačinjavaju je tvrtke, nevladine organizacije, udruženja računovodstvenih stručnjaka, poslovnih organizacija i drugih međunarodnih dioničara uključenih u subjekte vezane za korporativnu društvenu odgovornost. Misija koju ima GRI je razviti, opskrbiti i promovirati globalne referentne smjernica za pravljenje izvještaja o održivosti koji opisuju ekonomske, ekološke i socijalne utjecaje koje kompanije ili organizacije stvaraju svojim aktivnostima.

Ozljeda: neželjeni događaj na radnome mjestu koji će prouzročiti tjelesno oštećenje ili objektivno dokazivu bolest.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – Integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja): strategija koja je ustanovljena direktivom 96/61/CE za umanjenje zagađenja koji mogu biti uzrokovani raznim izvorima po cijeloj EU. Sve vrste instalacija navedene u Prilogu 1 ove direktive moraju dobiti integriranu autorizaciju od strane vlasti u različitim zemljama. Temelji se na pretpostavci da izostanak usvajanja zajedničkog pristupa kontroli emisija u zrak, vodu i tlo može dovesti ne do smanjenja zagađenja nego do njegovog prijenosa iz jednog odjeljka u drugi.

Standard ISO 50001 (Upravljanje energijom): međunarodni standard koji za cilj ima pomagati organizacijama da poboljšaju svoje energetske izvedbe, povećaju energetsku učinkovitost i smanje utjecaj na klimu i okoliš.

Velika nesreća: događaj poput ozbiljnog izlijevanja, požara ili eksplozije koji je prouzročen nekontroliranim razvojem aktivnosti s prisustvom opasnih tvari, a koji bi mogao prouzročiti veliku opasnost za ljudsko zdravlje ili ekologiju.

Medicinski uređaj (MU): svaki instrument, aparat, oprema, stroj, uređaj, pogon, reagens in vitro ili za kalibraciju, računalni software, materijal ili drugi sličan ili povezan proizvod za uporabu, zasebno ili u skupinama, na ljudima ili u jednu ili više određenih dijagnostičkih, preventivnih, kontrolnih i terapeutskih svrha ili za smanjenje bolesti; za dijagnozu, kontrolu, terapiju, smanjenje ili kompenzaciju za određenu ranu ili hendikep; za izučavanje, zamjenu ili modifikaciju anatomije ili fiziološkog procesa; za intervenciju u konceptima gdje se glavna željena radnja u ili na ljudskome tijelu ne vrši farmakološkim ili imunološkim sredstvima ili preko metabolizma, ali čija se funkcija može potpomoći ovim sredstvima.

Medicinski plin: svako liječenje koje se sastoji od jedne ili više aktivnih plinovitih tvari koje se mogu ili ne miješati s pomoćnim plinovima.

Pokretni spremnik: spremnik za komprimirane, tekuće, otopljene ili kriogene plinove koji se koristi za transport proizvoda. Pokretni spremnici su: cilindri, bubnjevi, plinski cilindri, snop cilindara, vakuumske boce, osnovne jedinice i prijenosne jedinice.

Politika (kvalitete, sigurnosti, okoliša): opći principi i smjernice neke organizacije, prethodno izražene od strane rukovodstva.

Primarne procesne jedinice: jedinice u kojima se iz sirovih materijala proizvode plinovi.

Primarno pohranjivanje: spremnik za ukapljeni kriogeni plin koji se puni direktno iz proizvodnog pogona. Kvalitativni, sigurnosni i ekološki upravljački.

Kvalitativni, sigurnosni i ekološki upravljački sustav (SHEQ/MG): dio općeg upravljačkog sustava koji uključuje organizacijske strukture, planiranje, odgovornosti, procedure, procese i resurse za nacrt, implementaciju i održavanje aktivne i dobro definirane politike kvalitete, sigurnosti i okoliša.

Sirovine – primarne procesne jedinice: atmosferski zrak za proizvodnju kisika, dušik i argon: prirodni plin za proizvodnju vodika i ugljičnog dioksida; kalcijev karbid za proizvodnju acetilena; amonijev nitrat za proizvodnju dušikovog oksida.

REACh: Uredba Europske komisije br. 1907/2006 (Registracija, evaluacija, autorizacija i restrikcija kemikalija). Glavni joj je cilj povećati svijest o opasnostima i rizicima koji proizlaze iz kemijskih tvari, sa željom da se postigne visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Odgovorna briga: dobrovoljni program svjetske kemijske industrije koji se temelji na implementaciji principa i ponašanja koji se odnose na sigurnost i zdravlje zaposlenika, zaštitu okoliša te na obvezu prikaza dobivenih rezultata u cilju stalnog, značajnog i opipljivog napretka.

Prodajna oprema: tehnička/tehnološka oprema koju su kupile treće strane te ju isporučile kupcima na uporabu kao dio usluge, ali čija je sudbina da ostane vlasništvo SOL-a; na primjer, pokretni spremnici, hladni konverteri, itd.

Sekundarne procesne jedinice: jedinice gdje se plinovi prilagođavaju, obično koristeći plinove koji dolaze iz primarnih procesnih jedinica, u svoj fizički oblik (koji može biti komprimirani plin ili kriogena tekućina) u spremnicima (cilindri, baterija boca, bubnjevi i cisterne) prilagođeni za distribuciju do krajnjih korisnika. Neke jedinice proizvode i čiste ili plinske smjese visoke čistoće.

Sekundarno pohranjivanje: spremnik ukapljenog kriogenog plina kojeg su napunili tankeri, obično instaliran u sekundarnim procesnim jedinicama.

Indeks ozbiljnosti: omjer između dana bolovanja zbog ozljede i odrađenih sati pomnožen s jednim milijunom. Mjeri ozbiljnost ozljeda.

Seveso direktiva (CEE/82/501 i kasnije modifikacije): europska regulativa koja za cilj ima sprječavanje i kontroliranje rizika od ozbiljnih nesreća. Ona upravlja industrijskim aktivnostima koje uključuju skladištenje i/ili korištenje određenih količina opasnih tvari.

Dionik: sve kategorije subjekata, privatnih ili javnih, pojedinačnih ili skupnih, unutarnjih ili vanjskih, koji mogu utjecati na uspjeh nekog posla i čiji su interesi uključeni u poslovne odluke: kupci, dobavljači, investitori, lokalne zajednice, zaposlenici, unije, javne administracije, buduće generacije, itd.

Steam reforming: proces u kojem metan reagira s parom u prisutnosti katalizatora te proizvodi vodik i CO2.

Održivost (vidi pod Održivi razvoj).

Održivi razvoj: razvoj koji može zadovoljiti trenutne ekonomske, ekološke i socijalne potrebe, a da se ne kompromitiraju šanse budućih generacija da zadovolje svoje.

UNI EN ISO 13485 standard (Medicinski uređaji – sustavi upravljanja kvalitetom): međunarodni standard koji ima za cilj maksimizirati vjerojatnost organizacija koje djeluju u sektoru medicinskih uređaja da zadovolje pravne zahtjeve upravljanja kvalitetom koji postoje na svjetskoj razini te da dobavljaju sigurne i učinkovite medicinske uređaje.

UNI EN ISO 14001 standard (Upravljanje okolišem): međunarodni standard koji postavlja uvjete za sustav upravljanja okolišem. Omogućava organizacijama da budu toga svjesne, da drže pod kontrolom aktivnosti koje imaju značajan utjecaj na okoliš te da poboljšaju svoje izvedbe u okolišu.

UNI EN ISO 22000 standard (Sustavi upravljanja sigurnošću hrane): međunarodni standard koji definira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane i higijenom.

UNI EN ISO 27001 standard (Sigurnost informacija): međunarodni standard koji definira zahtjeve za postavljanje i vođenje sustava upravljanja sigurnošću informacija (logička, fizička i organizacijska sigurnost) s ciljem zaštite podataka i informacija od svih vrsta prijetnji, osiguravajući integritet, tajnost i dostupnost.